Algemene voorwaarden van BBQenzo.nl

Deze algemene voorwaarden (“Website Voorwaarden”) van BBQenzo.nl omschrijven op welke wijze BBQenzo.nl haar diensten aanbiedt. Lees deze Website Voorwaarden daarom zorgvuldig voordat u uw bestellingen via onze website (www.bbqenzo.nl) (“Website”) plaatst. Door het gebruik van deze Website en/of onze diensten, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze Website Voorwaarden. BBQenzo.nl behoudt zich het recht voor deze Website Voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan u. U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige Website Voorwaarden.

U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende Website Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Website Voorwaarden, verzoekt BBQenzo.nl u deze Website te verlaten.

1 ALGEMENE GEGEVENS

1.1 BBQenzo.nl Franchise is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90484061, BTW nummer NL865337019B01.

en gevestigd aan De Wan 1a, 5388 HJ Nistelrode, Nederland

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikkingworden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3 EEN BESTELLING PLAATSEN EN DE VERWERKING HIERVAN

3.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte bestelling te plaatsen en uit te laten voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste namen, adressen en telefoonnummers.

3.2 Wanneer u uw bestelling via deze Website heeft geplaatst, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bestelling te bevestigen door te klikken op de button “plaats mijn bestelling”. Let op: controleer de juistheid van de door u ingevoerde gegevens en verbeter eventuele fouten alvorens uw bestelling af te ronden en te klikken op de button “plaats mijn bestelling”. Hierna wordt uw bestelling afgerond en verzonden en kunnen ingevoerde gegevens niet meer worden veranderd.

3.3 Voor het verzenden van de bestelling kunt u op ieder gewenst moment het bestelproces via deze Website afsluiten door het betreffende venster te sluiten.

3.4 BBQenzo.nl zal uw bestelling verwerken en wij zullen u dit per e-mail bevestigen. Als u geen e-mailbevestiging hebt ontvangen, hebben wij geen bestelling van u ontvangen en dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

3.5 Wanneer uw online betaling niet geautoriseerd of goedgekeurd wordt, wordt u daarvan door uw eigen bank op de hoogte gesteld en zult u terugverwezen naar de vorige pagina op deze Website. In een dergelijk geval zijn wij niet verplicht onze diensten te verlenen en wordt uw bestelling geacht niet te zijn geplaatst.

3.6 Op moment dat u uw bestelling via deze Website heeft verzonden kunt u uw bestelling niet meer annuleren, of u heeft daartoe een legitieme reden. Dit kunt u telefonisch aan de betreffende franchisenemer doorgeven. Telefoonnummers zijn te vinden op de contactpagina van de Website.

4 PRIJS EN BETALING

4.1 De prijzen op de Website zijn van toepassing. Deze prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten (mits de bezorging binnen het bezorggebied valt).

4.2 BBQenzo.nl behoudt het recht om verzendkosten in rekening te brengen indien de opgegeven postcode buiten het bezorggebied valt. [toevoegen.. offerte, ]

4.3 Alle betalingen van bestellingen moeten geschieden volgens de betalingsmogelijkheden zoals op deze Website vermeld staan en wel via iDeal of via contante-/pinbetaling bij bezorging. Een korting kan van

toepassing zijn op uw bestelling als u een zogenaamde ‘kortingscode’ gebruikt. Deze kortingscodes worden enkel door BBQenzo.nl verstrekt en beschikbaar gesteld.

4.4 Indien de bestelling wordt geannuleerd door de betreffende franchisenemerdan is BBQenzo.nl gehouden om een eventueel online betaalde bestelling binnen 2 werkdagen terug te storten op uw bank/girorekeningnummer (in geval van Ideal betaling).

4.5 Let er op dat van tijd tot tijd er onverhoopt vertragingen kunnen ontstaan bij de verwerking en uitvoering van uw online betalingen via deze Website. Voor zover mogelijk en voor zover wij hier enige invloed op kunnen uitoefenen, proberen wij deze vertragingen tot een minimum te beperken.

5. LEVERING VAN DE BESTELLING

5.1 Levering van de bestelling geschiedt door BBQenzo.nl op de afgesproken dag. BBQenzo.nl zal zich inpnen om zoveel als redelijk mogelijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Te late levering door toedoen van externe factoren is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst. Denk hierbij aan drukte op de weg en extreme weersomstandigheden.

5.2 Bij het afleveren van de bestelling zal de klant zich vergewissen of de levering kwalitatief en kwantitatief conform de opdracht is. Door acceptatie van de levering door de klant wordt BBQenzo.nl geacht de opdracht te zijn nagekomen.

6. ANNULERING VAN DE BESTELLING

De klant is gerechtigd de overeenkomst telefonisch of per e-mail op te zeggen. Alsdan geldt het volgende: opzegging tot één week voor de afgesproken datum van levering is kosteloos. bij opzegging tot 72 uur voor de afgesproken datum van levering zal geen terugbetaling van de aanbetaling plaats vinden; bij annulering binnen 72 uur voor het tijdstip van levering is de klant gehouden het gehele bedrag van de overeenkomst te voldoen, mits de reden door BBQenzo.nl legitiem is verklaard.

7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 BBQenzo.nl zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. BBQenzo.nl is uitsluitend aansprakelijk voor schade waarvan Afnemer aantoont dat zij het directe gevolg is van een gebeurtenis waarvoor Leverancier rechtens aansprakelijk is te houden.

7.2 BBQenzo.nl sluit iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/ of schade (van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid) die voortvloeit uit en/of verband houdt met:

– onze diensten;

– deze Website;

– het (niet-)gebruik van deze Website, alle websites verbonden aan deze Website (via links) en/ of het materiaal op deze websites.

7.3 BBQenzo.nl is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van uw eigen servies, bestek en/ of overige gebruikte spullen.

7.4 BBQenzo.nl is slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan haar opzet of aan grove schuld van haar zijde. Indien er diefstal plaatsvindt op het moment dat de spullen bij voordeur, of carpoort staan om opgehaald te worden, ligt de verantwoordelijkheid hiervan bij BBQenzo.nl.

In geval van aansprakelijkheid van BBQenzo.nl voor schade ten gevolge van haar handelen of nalaten, is een eventuele vergoeding daarvoor beperkt tot het bedrag van de opdracht. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.

7.5 Niets in deze Website Voorwaarden beperkt of sluit op enige wijze de aansprakelijkheid van BBQenzo.nl door dood of persoonlijk letsel als gevolg van enige nalatigheid door BBQenzo.nl uit. Hetzelfde geldt voor enige aansprakelijkheid van BBQenzo.nl uit hoofde van frauduleus handelen, (schending van) wettelijke rechten of enige andere aansprakelijkheid van BBQenzo.nl die niet op grond van enige toepasselijke wet- of regelgeving kan worden uitgesloten en/of beperkt.

7.6 Indien uw gebruik van (het materiaal op) deze Website leidt tot enige onderhoudswerkzaamheden, reparaties en/of aanpassingen van deze Website, apparatuur, software en/of data, bent u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle hierdoor door BBQenzo.nl gemaakte kosten en geleden schade.

8 EIGENDOM GOEDEREN

Alle serviesgoederen, barbecue toebehoren, tafels, stoelen en andere door opdrachtnemer ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van opdrachtnemer. Indien goederen van BBQenzo.nl achterblijven, moeten deze door de klant ongefrankeerd aan opdrachtnemer geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door klant of zijn genodigden veroorzaakt, moeten tegen kostprijs worden vergoed.

9 KLACHTEN

9.1 Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens-en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan betreffende opdrachtnemer te melden, opdat opdrachtnemer de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Dit kan telefonisch, of per mail.Voor telefoonnummer en adresgegevens kijkt u op de factuur welke is achter gelaten.

9.2 Eventuele klachten worden door opdrachtnemer slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan opdrachtnemer doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen opdrachtnemer daarvan per e-mail in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

9.3 In het geval u ontevreden bent over het product of de diensten van een Restaurant, zal BBQenzo.nl, onder voorbehoud van hetgeen onder artikel 5 is bepaald en indien mogelijk, proberen u te helpen bij het zoeken naar een oplossing die voor u toereikend is. BBQenzo.nl kan besluiten – zonder daartoe overigens enige aansprakelijkheid te aanvaarden – om het door u betaalde bedrag voor de betreffende product of dienst aan u terug te betalen.

10 WEBSITE TOEGANG

10.1 BBQenzo.nl probeert deze Website – met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden – 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar te stellen. BBQenzo.nl garandeert echter niet dat deze Website continue beschikbaar is en/of volledig functioneert. Daarnaast garandeert BBQenzo.nl uitdrukkelijk niet dat de servers/systemen waarop deze Website beschikbaar wordt gesteld, altijd (volledig) vrij zijn van virussen, storingen en/of andere schadelijke elementen. BBQenzo.nl sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.

10.2 BBQenzo.nl behoudt zich het recht voor om u zonder voorafgaande mededeling de toegang tot deze Website (geheel of gedeeltelijk) te ontzeggen.

10.3 Helaas is de overdracht van informatie via internet niet altijd volledig veilig. Hoewel wij zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen proberen te treffen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u verzonden gegevens en data via onze Website niet volledig garanderen. Elke informatieoverdracht is dan ook voor eigen risico.

11 BEZOEKERSMATERIAAL EN GEDRAG

11.1 U bent verantwoordelijk voor de wijze waarop u tot deze Website toegang verkrijgt. U draagt tevens de verantwoordelijkheid voor alle personen die via uw internetverbinding toegang tot deze Website verkrijgen en het feit dat zij zich bewust zijn van deze Website Voorwaarden en zich hier aan houden.

11.2 Het is uitdrukkelijk verboden om enig materiaal te plaatsen, te uploaden en/of te verzenden op en/of naar de Website over te brengen wat:

– in strijd is met lokale, nationale en/of internationale wet- en/of regelgeving;

– op enige wijze onrechtmatig, misleidend en/of frauduleus is;

– bijdraagt aan iedere niet-geautoriseerde of niet-toegestane reclame(-activiteiten);

– virussen en/of andere schadelijke programma’s bevat.

11.3 Het is uitdrukkelijk verboden om op enige (andere) wijze misbruik van deze Website te maken (waaronder maar niet beperkt tot hacken en/of het ontwijken of verwijderen van beveiliging(en) van (delen) van deze Website).

11.4 Alle beoordelingen, opmerkingen en/of feedback die u via deze Website plaatst, uploadt en/of verzendt mogen in ieder geval niet / geen:

– op enige wijze lasterlijk, obsceen en/of aanstootgevend materiaal bevatten;

– op enige wijze geweld en/of discriminatie bevatten en/of hiertoe aanzetten;

– op enige wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden;

– op enige andere wijze in strijd zijn met en/of inbreuk maken op wettelijke rechten van derden

– aanzetten tot enige illegale activiteiten en/of schendingen van de privacy van derden;

– de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback van BBQenzo.nl afkomstig zijn;

– de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback afkomstig zijn van een ander persoon (dan uzelf) en/of uw relatie met een ander persoon verkeerd doet voorstellen.

11.6 De verboden handelingen zoals hierboven beschreven zijn niet-limitatief. Indien u zich niet houdt aan een of meer van deze genoemde verboden handelingen, behoudt BBQenzo.nl zich het recht voor om alle hierdoor door BBQenzo.nl geleden kosten en ontstane schade volledig op u te verhalen.

11.7 BBQenzo.nl zal volledige medewerking verlenen aan iedere wettelijke autoriteit(en), wanneer deze haar desgewenst verzoekt om de identiteit en/of de locatie van bepaalde personen bekend te maken, indien en voor zover sprake is van enig handelen zoals in dit artikel beschreven.

12 LINKS NAAR EN VAN ANDERE WEBSITES

12.1 Links naar websites van derden op de Website van BBQenzo.nl worden enkel verstrekt voor uw gemak. BBQenzo.nl controleert en/of herziet de websites van derden niet en is ook niet verantwoordelijk voor deze websites en/of de inhoud en/of beschikbaarheid hiervan. BBQenzo.nl vertegenwoordigt verder op geen enkele wijze deze websites, het materiaal op deze websites, en/of het resultaat van het gebruik hiervan. Als u besluit om gebruik te maken van een of meerdere van deze websites van derden, is dit geheel voor eigen risico.

12.2 U mag te allen tijde deze Website linken aan uw eigen website op voorwaarde dat dit op een rechtmatige en eerlijke manier gebeurt die op geen enkele wijze afbreuk doet aan de goede naam, reputatie en status van BBQenzo.nl en/of niet op enige andere wijze profiteert van of schade berokkent aan BBQenzo.nl en haar onderneming.

12.3 U bent niet gerechtigd om een link van een website die niet van u is te gebruiken wanneer een dergelijke link op enige wijze een vorm van associatie met en/of goedkeuring door BBQenzo.nl suggereert, wanneer hiervoor geen rechtvaardige gronden aanwezig zijn.

12.4 Enige links naar de Website van BBQenzo.nl moeten voldoen aan alle (toepasselijke) voorwaarden zoals genoemd in deze Website Voorwaarden.

12.5 BBQenzo.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar toestemming voor de plaatsing van links naar de Website van BBQenzo.nl in te trekken en/of hiertegen bezwaar te maken.

13 DISCLAIMER

13.1 BBQenzo.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de Website zo correct en volledig mogelijk wordt weergegeven. De Restaurants zijn echter verantwoordelijk voor de informatie over de door hen geleverde producten en de diensten, zoals bijvoorbeeld beschrijvingen van eten, (menu)namen, prijzen, geschatte (af)levertijden, warmte- en/of allergiewaarschuwingen en zij leveren uw bestellingen.

13.2 Voor zover wettelijk toegestaan, biedt BBQenzo.nl u toegang tot deze Website en haar diensten onder uitsluiting van alle verklaringen, garanties, voorwaarden en/of andere bepalingen (inclusief wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op deze Website en de door BBQenzo.nl aangeboden diensten).

14 BEËINDIGING

14.1 BBQenzo.nl is te allen tijde en geheel naar eigen inzicht gerechtigd om u de toegang en/of het gebruik van de Website en onze diensten onmiddellijk (permanent of tijdelijk) te ontzeggen en/of te beëindigen, wanneer:

14.1.1 BBQenzo.nl er redelijkerwijs van overtuigd is dat u materiaal op de Website heeft geplaatst, ge-upload, verspreid of anderzijds heeft gebruikt op een manier die in strijd is met de artikel 9 van deze Website Voorwaarden;

14.1.2 BBQenzo.nl er redelijkerwijs van overtuigd is dat u hebt gehandeld in strijd met de artikelen 10 van deze Website Voorwaarden;

14.1.3 U op een andere wijze in strijd met een of meerdere bepalingen van deze Website Voorwaarden heeft gehandeld.

15 TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Deze Website Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen naar aanleiding van deze Website Voorwaarden of die hiermee verband houden worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Utrecht.

16 AANVULLENDE BEPALINGEN

16.1 Wij zijn begaan met het beschermen van uw privacy en veiligheid. Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Verklaring. Klik hier om te worden doorgelinkt naar onze Privacy Verklaring.

16.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze Website Voorwaarden door enige rechterlijke instantie of autoriteit onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-uitvoerbaar wordt verklaard, wordt deze bepaling(en) uit deze Website Voorwaarden verwijderd. Dit heeft geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Website Voorwaarden en deze blijven onverminderd van kracht.

16.3 Iedere (gehele of gedeeltelijke) vertraging of niet-handhaving van enige bepaling van deze Website Voorwaarden door u of BBQenzo.nl, wordt niet geïnterpreteerd als enige afstand van uw of onze rechten of rechtsmiddelen.

16.4 U bent niet gerechtigd uw rechten of verplichtingen zoals beschreven in deze Website Voorwaarden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BBQenzo.nl over te dragen. BBQenzo.nl is gerechtigd haar rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze Website Voorwaarden zonder uw schriftelijke voorafgaande toestemming (geheel of gedeeltelijk) aan derden over te dragen, waaronder maar niet beperkt tot situaties waarin BBQenzo.nl een joint-venture aangaat, of sprake is van een overname en/of verkoop.

16.5 De titels in deze Website Voorwaarden zijn slechts bedoeld voor uw gemak. Deze titels zijn niet van invloed op de interpretatie van de inhoud van deze Website Voorwaarden.

17 UW STATUS

17.1 Door het plaatsen van een bestelling via deze Website garandeert u dat:

(a) u wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten en/of rechtshandelingen aan te gaan; en

(b) u minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;

(c) u de toestemming van uw ouders of voogd hiertoe heeft of verondersteld wordt deze te hebben (indien u jonger bent dan 18 jaar).

18 MEDEDELINGEN

18.1 Toepasselijke wet- en regelgeving kan vereisen dat bepaalde informatie en mededelingen die wij aan u versturen schriftelijk dient te zijn. Wanneer u van deze Website gebruik maakt, accepteert u echter dat wij deze informatie en mededelingen (voornamelijk) per e-mail aan u zullen toesturen. Wij zullen per e-mail contact met u opnemen of via mededelingen op deze Website u van informatie voorzien. U gaat akkoord met deze elektronische communicatie en – indien nodig en voor zover vereist – erkent dat alle overeenkomsten, berichten, informatie en/of andere mededelingen die wij elektronisch aan u bekend maken voldoen aan enige wet- en regelgeving die in een dergelijk geval schriftelijke mededelingen voorschrijft. Deze voorwaarde heeft geen verdere invloed op uw wettelijke rechten.

19 OVERMACHT

19.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verzuim en/of enige vertraging in de uitoefening van een of meerdere van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, indien en voor zover dit is veroorzaakt door enige oorzaak of gebeurtenis waar wij redelijkerwijs geen invloed op kunnen uitoefenen (overmacht).

19.2 Overmacht omvat iedere van buiten komende oorzaak, gebeurtenis en/of handeling waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Overmacht omvat in ieder geval:

a) stakingen, buitensluitingen en/of andere collectieve (stakings)acties;

b) burgerlijke onrust, oproer, invasies, terroristische aanslagen (of dreigingen hiervoor), oorlogen (of dreigingen hiervoor);

c) extreme weersomstandigheden, branden, ontploffingen, stormen, overstromingen, aardbevingen en –verschuivingen, epidemieën en/of natuurrampen;

d) onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, autovervoer of andere middelen van openbaar of ander (eigen) vervoer;

e) onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare en/of particuliere telecommunicatienetwerken;

f) wetten, besluiten, voorschriften en/of andere overheidsbeperkingen.

19.3 Ingeval van overmacht worden onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst geacht te zijn opgeschort zolang de situatie van overmacht zich voordoet. Wij doen al hetgeen redelijkerwijs mogelijk om te proberen deze situatie van overmacht zo spoedig mogelijk te beëindigen of een oplossing te vinden zodat wij onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst, ondanks deze overmacht, alsnog kunnen uitoefenen.

20 GELDIGHEID

20.1 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Website Voorwaarden op enig moment door enige rechterlijke instantie of autoriteit geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen in deze Website Voorwaarden geheel en onverkort van kracht.

21 VOLLEDIGE OVEREENKOMST

21.1 Deze Website Voorwaarden alsmede alle overige documenten waarnaar deze Website Voorwaarden verwijzen, bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen terzake van (het gebruik van) deze Website zijn gemaakt. Deze afspraken vervangen alle eerdere afspraken welke partijen hieromtrent met elkaar hebben gemaakt.

Website Voorwaarden, versie 1.1, april 2018.

22 Betalingstermijn

22.1 Bij BBQenzo.nl dienen alle bestellingen bij aflevering te worden voldaan.